عوارض بلند کردن اجسام سنگین

عوارض انجام کارهای سنگین

کمر درد ناشی از انجام کار سنگین

عوارض انجام کارهای سنگین و صدمه به زانوها بسیار جبران ناپذیر است.انسان امروز از لحاظ جسمی از انسان دیروز ضعیف تر و آسیب پذیرتر است. افرادی که در طول سال فعالیت بدنی مناسبی دارند، مفاصلشان و بخصوص کمرشان مانند شاخه های نرم و تازه درخت عمل می کند و کمتر در معرض آسیب قرار می گیرد و بالعکس، کسانی که در طول سال ورزش نمی کنند، مثل ترکه های خشک، کمری شکننده و آسیب پذیر دارند.

کلینیک پزشک پا

تهران

800-555

امروز تماس بگیرید!

ساعات کار

شنبه - جمعه : 8:00 - 17:00

قرار ملاقات

pezeshkepa@email.com